III Kongres Towarzystw Naukowych pn. „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”, 20 – 22 października 2022 r.

16-03-2022

Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizuje III Kongres Towarzystw Naukowych pn. „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 20 – 22 października 2022 r.

Celem kongresu jest podjęcie dyskusji nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.

Organizatorzy proponują cztery sesje problemowe, obejmujące następujące zagadnienia:

  1. Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej.
  2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów.
  3. Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym.
  4. Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki. Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę. Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

Po zakończeniu kongresu planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zbiorowej, do której wyboru tekstów dokonają redaktorzy tomu. Można zgłaszać swoje propozycje tytułów referatów na adres: rtn@pan.pl na załączonym formularzu. Artykuły powinny mieścić się w zakresie tematycznym przedstawionych powyżej sesji problemowych.

Koszt udziału w Kongresie wynosi 250 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres mail: rtn@pan.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w III Kongresie Towarzystw Naukowych.